หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร ศรชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง 085-6139839

 • thumbnail

  นางเบญจพร มาศเลิง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายวิวรรธน์ รสน้อย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาทิพย์ หนูเทศ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายปรางนิชชา บุญมามอญ

  คนงานทั่วไป