หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา รุกขสนธิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสุรชัย สุกรินทร์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสมใจ พาหอม

  ครู คศ.2