หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวนันทิยา หอยสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 088-2967565

 • thumbnail

  นางสาวศิวพร เหมจามร

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปราณี แจดนวน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวฐิติรัตน์ สุขผดุง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวกรนิกา ซ่อนกลิ่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ