หน้าแรก ITA แบบสอบถามฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา รุกขสนธิ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 085-1477929

 • thumbnail

  นางสาวญาณี หวลประไพ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวมาลย์ รายรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน